Artikel 1 : Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomst m.b.t. leadgeneratie, webdevelopment, copywriting en marketing door Lex Digital (ondernemingsnummer 0523.983.508), Broederminstraat 34 bus 1, 2018 Antwerpen, geldig vertegenwoordigd door Bart Gagelmans (hierna genoemd: Lex Digital)

Artikel 2 : Deontologie
Als erkend marketing kantoor handelt Lex Digital in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en in overeenstemming met de wet betreffende de bescherming op de privacy.

Artikel 3 : Vrijblijvende offertes
Alle offertes en aanbiedingen van Lex Digital zijn vrijblijvend. Aan de offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de kandidaat waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Artikel 4 : Informatieverstrekking en zorgvuldigheid
De opdrachtgever is gehouden Lex Digital tijdig alle informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn. De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de lead en gegevens die door Lex Digital is voorgedragen, en met de bij deze voordracht verstrekte informatie.

Artikel 5 : Aansprakelijkheid
Lex Digital is slechts verbonden door een inspanningsverbintenis voor de totstandkoming van de overeenkomsten. Om die reden kan geen garantie worden gegeven omtrent het resultaat van de opdracht. Lex Digital is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en verliezen veroorzaakt door een website of door leads die via Lex Digital bemiddeld zijn. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van geschreven teksten, ook al zijn deze opgesteld door Lex Digital. De eindverantwoordelijkheid aangaande alle geleverde diensten door Lex Digital ligt steeds bij de opdrachtgever. Indien en voor zover Lex Digital toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid voor indirecte schade in elk geval uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is bovendien beperkt tot een bedrag van € 1.000,- per gebeurtenis en € 2.000,- per kalenderjaar. Verder zal onze aansprakelijkheid hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door onze verzekering wordt uitgekeerd. De opdrachtgever vrijwaart Lex Digital tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden.

Artikel 6 : Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 7 : SEO-garantie

Mogelijks biedt Lex Digital de opdrachtgever een garantie om na een periode van twaalf maanden ten minste één nummer #1 positie te hebben bereikt. Het is ook mogelijk dat er een andere positie wordt gegarandeerd. Indien deze positie niet wordt bereikt binnen de gestelde termijn, zullen de diensten van Lex Digital kosteloos worden voortgezet tot het moment dat deze positie wel wordt bereikt. Deze termijn van 12 maanden vangt aan op het moment van de eerste betaling voor SEO-diensten.

Deze garantie is echter onderworpen aan de volgende voorwaarden, die allen cumulatief door de opdrachtgever moeten worden nageleefd:

Indien één of meerdere van deze voorwaarden niet worden nageleefd door de opdrachtgever, vervalt het recht op deze garantie. Het is aan Lex Digital om te beoordelen of de voorwaarden al dan niet zijn nageleefd. Zodra er gedurende 1 dag een gegarandeerde positie is bereikt via resultaten in de Google Search Console of LocalBrandManager.com, binnen de periode van 12 maanden, wordt de garantie als vervuld beschouwd.

Artikel 8 : Betaling en additionele kosten
1. De facturen van Lex Digital zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto. Bij betaling anders dan door cash, overschrijving, domiciliëring of cheque, zijn de kosten van inning ten laste van de opdrachtgever. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst van de factuur is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 0,85% per maand verschuldigd. Bovendien zal na schriftelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 125€. De wissels van Lex Digital kunnen deze regeling niet veranderen en scheppen geen enkele schuldhernieuwing. Indien de opdrachtgever zijn wettelijke verplichtingen of de contractuele (i.e. bijzondere en algemene) voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft Lex Digital het recht, zonder aangesproken te kunnen worden tot betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen. De opdrachtgever zal Lex Digital integraal vrijwaren voor alle nadelige gevolgen die Lex Digital in dit verband zou kunnen lijden. Alle klachten betreffende facturen moeten Lex Digital binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is iedere klacht onontvankelijk.

2. Wanneer tijdens de uitvoering van het contract, op vraag van de opdrachtgever, het voorwerp van de prestaties zou worden gewijzigd, zal de oorspronkelijke prijs worden vermeerderd in overeenstemming met het extra gevraagde werk. Wanneer de opdrachtgever extra diensten vraagt die niet in de overeenkomst zijn beschreven, zullen deze het voorwerp uitmaken van een aanhangsel, met aparte facturatie.

3. De opdrachtgever gaat ermee akkoord en begrijpt dat afschrijvingen op een creditcard of verrichte betalingen voor leads/aanvragen/diensten gekocht bij Lex Digital onherroepelijk en onbetwistbaar zijn. Gedane betalingen kunnen niet worden teruggevorderd, betwist of aangevochten. In geval van schending van dit artikel heeft Lex Digital recht op een advocaat ten laste van Klant. Kosten en vergoedingen dienaangaande worden doorgerekend aan de Klant. Mocht de Klant het aan Lex Digital verschuldigde bedrag voor deze kosten niet betalen binnen de dertig dagen nadat Lex Digital het bedrag van deze kosten heeft meegedeeld, zullen de kosten worden overgedragen aan een incassobureau.

Artikel 9 : Gegevensbescherming

Beide partijen zullen in het kader van de overeengekomen diensten elks afzonderlijk voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Overeenkomstig vigerende wetgeving is elke partij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van kandidaten, sollicitanten, tijdelijke werknemers, vaste werknemers, contactpersonen en andere betrokkenen in het kader van actuele of toekomstige overeenkomsten.

Partijen komen overeen dat persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. Elke partij is verantwoordelijk voor het feit dat persoonsgegevens enkel worden doorgegeven indien hiertoe het recht bestaat en eventueel de hiervoor vereiste toestemming van de betrokkene werd verkregen.

De opdrachtgever ageert als verwerkingsverantwoordelijke en verbindt zich ertoe alle verplichtingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens na te leven. De opdrachtgever garandeert o.m. passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, opdat de verwerking van de persoonsgegevens aan de vereisten van de wetgeving voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.
De opdrachtgever staat er voor in dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid in acht te nemen, dan wel zijn gebonden door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid.

De opdrachtgever verwijdert onmiddellijk alle persoonsgegevens van een door ons voorgestelde kandidaat indien de opdrachtgever beslist om deze lead niet te weerhouden. Verder dient de opdrachtgever na afloop van diensten alle persoonsgegevens te wissen of deze terug te bezorgen, en bestaande kopieën te verwijderen, tenzij opslag van de persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht.

Artikel 10 : Annulatie overeenkomst
Bij eenzijdige verbreking van het contract is de opdrachtgever op grond van artikel 1226 e.v. van het Burgerlijk Wetboek aan Lex Digital een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd die overeenstemt met de som van de facturen die Lex Digital zou opgemaakt hebben indien het contract wel volledig werd uitgevoerd. Dit geldt evenzeer in geval van nietigheid van het contract tussen de opdrachtgever en Lex Digital tengevolge van niet-naleving door de opdrachtgever van wettelijke verplichtingen of tengevolge van foutieve inlichtingen door de opdrachtgever verstrekt bij het sluiten van het contract. Lex Digital heeft het recht een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat zij de omvang van de schade kan bewijzen. Dit is niet meer mogelijk wanneer de opdrachtgever op voldoende wijze kan bewijzen dat Lex Digital aantoonbaar nalatig is geweest bij de uitoefening van de opdracht.

Artikel 11: Geen afwijking van de algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een verwijzing door de opdrachtgever naar zijn eigen algemene voorwaarden sorteert geen effect. Een afwijking op de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 12 : Toepasselijk recht
Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging en uitvoering van deze contractuele (i.e. bijzondere en algemene) voorwaarden wordt uitsluitend beslecht door de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Lex Digital. Lex Digital heeft echter eveneens het recht om te dagvaarden voor de rechtbank die bevoegd zou zijn volgens het gemene recht.

× Advies ontvangen?